Privacy beleid

 

Privacybeleid van CTMV Coaching Training Met Visie

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

1.      Privacy beleid: het door CTMV vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.

2.      CTMV Coaching Training met Visie, eenmanszaak gevestigd te Amersfoort.

3.      Website: de website van CTMV onder www.ctmv.nl.

4.      Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van CTMV verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).

5.      Gebruiker: elke gebruiker van de Website.

6.      Opdrachtgever, Client: elke derde die met CTMV een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.

7.      Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door CTMV verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacy beleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

CTMV is een bureau dat sinds 1998 diverse trainingen, team coaching en begeleiding, intervisie, advies en individuele coaching verzorgt.
Ten behoeve van de activiteiten van CTMV worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. CTMV behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR. CTMV  handelt voor wat die persoonsgegevens betreft tevens in overeenstemming met de gedragscode van het NVO2.  

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld leiderschapstrainingen of een bedrijfsintern project; 
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; 
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2.      De volgende persoonsgegevens worden door CTMV verwerkt:

 • voor- en achternaam, bedrijfsgegevens,  adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer; 
 • een administratie of verplichtingennummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;  
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van trainers en coaches, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;.

3.      De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die:
   • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of 
   • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden. 
 • anderen, indien:
   • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of 
   • bij inkoop van trainingen die via derden geleverd worden.

Artikel 3. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door CTMV steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald.

Voor zover CTMV derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door CTMV niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden uitsluitend in Nederland opgeslagen. Wat betreft de DISC analyses, zie het privacy beleid van DISC Factor B.V. Deze bewerker heeft  met CTMV een overeenkomst gesloten, de verwerkersovereenkomst, die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking.

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering

CTMV heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

CTMV ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de Avg / GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt..

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

CTMV zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • a) de doorgifte geschiedt aan een  voor de in dit Privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker met CTMV een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • b) doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;

en / of 

 • c) CTMV op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. CTMV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacy beleid van de betreffende partij.

Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacy beleid van CTMV kan hij/zij CTMV een e-mail te sturen naar yvonne@ctmv.nl.

Artikel 8. Cookies

CTMV maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 9. Wijzigingen in het Privacy beleid

CTMV behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. CTMV adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 25-05-2018.

Uw gegevens worden door CTMV zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met  de verantwoordelijke voor dit beleid: Yvonne van der Caay.  Dit kan schriftelijk: CTMV, Pascalstraat 11 3817 JH Amersfoort; via email:  yvonne@ctmv.nl of telefonisch op 06 505 989 29.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509  AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl